Graciosa-logo-wit

Disclaimer

Deze website is eigendom van Annemie Willems.

Adres maatschappelijke zetel
Lookstraat 62
2500 Lier
België

T +32 (0)498 91 55 92
welkom@graciosa.be

Ondernemingsnummer
BTW BE0768.193.775

Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageer je je ertoe om deze na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, logo’s, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan Graciosa of rechthoudende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank enzovoort. Wat je erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen, verkrijg je geen enkel recht hierop.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik – onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze – van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Graciosa levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Graciosa de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Graciosa kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Graciosa geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Graciosa kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Graciosa verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Deze disclaimerversie trad in voege op 19 december 2019.

© 2019 Graciosa

Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.